Algemene Voorwaarden

 

KMDA

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

1. Deze website (de “Website”) is eigendom van en wordt beheerd door VZW KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR DIERKUNDE VAN ANTWERPEN, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.186.105 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2018 Antwerpen, Koningin Astridplein 26, hierna genoemd “KMDA”.

2. Deze Algemene Voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) maken deel uit van elke overeenkomst tussen u en KMDA. Door de Website te bekijken en te gebruiken, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en onvoorwaardelijk aanvaard. Gelet op het belang van deze Algemene Voorwaarden raden wij u aan om deze zeer aandachtig te lezen.

3. Op de Website kunt u online toegangstickets (hierna “Online Tickets”) aanschaffen voor Zoo Antwerpen, Dierenpark Planckendael en/of Serpentarium Blankenberge en voor evenementen in het Elisabeth Center Antwerp geproduceerd door KMDA. Onder Online Ticket wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van www.zooantwerpen.be, www.planckendael.be, www.serpentarium.be en www.elisabethcenter.be en wordt afgedrukt door de koper, bedoeld als toegangsticket voor de desbetreffende parken (de “Parken”) of het desbetreffende evenement in het Elisabeth Center Antwerp (het “ECA”).

4. Naast de Online Tickets is het ook mogelijk per telefoon of ter plaatse toegangstickets voor de Parken en/of een evenement in het ECA aan te schaffen, hierna gezamenlijk “Toegangstickets” genoemd.

5. Voor wat betreft de evenementen in het ECA, zijn onderhavige Algemene Voorwaarden enkel van toepassing op de verkoop van Toegangstickets (Online Tickets, telefonisch bestelde tickets, of ter plaatse aangekochte tickets) voor de producties uitgaande van KMDA zelf. De verkoop van de Toegangstickets voor producties andere dan die geproduceerd door KMDA, gebeurt via andere kanalen en valt niet onder deze Algemene Voorwaarden.

6. Een bezoek aan de Parken of het ECA houdt tevens een aanvaarding in van het park/zaalreglement en van het Privacyreglement.

7. De Toegangstickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier op de Website of op het moment van de telefonische boeking. Zij worden verstuurd na ontvangst van de betaling.

8. Bij de bestelling van Online Tickets dient de koper voorafgaand aan de betaling het e-mailadres op te geven waarnaar de Online Tickets na betaling worden verstuurd. De koper is hierbij zelf verantwoordelijk voor de opgave van een correct e-mailadres. KMDA kan niet aansprakelijk worden gehouden indien de koper het Online Ticket niet ontvangt wegens opgave van een onjuist e-mailadres.

9. Bij telefonische bestelling van de Toegangstickets zal de betaling gebeuren per overschrijving. Na ontvangst van betaling zullen de Toegangstickets per post worden verstuurd naar het adres zoals opgegeven bij de telefonische boeking.

10. Indien de koper zijn tickets niet heeft ontvangen vóór de laatste 4 werkdagen die de dag van het evenement voorafgaan, dient hij te bellen naar het nummer 03/609.71.00 tijdens de openingsuren.

11. De Online Tickets dienen bij boeking direct betaald te worden via het betaalplatform zoals voorzien op de Website. De desbetreffende betaalmodule wordt rechtstreeks beheerd door INGENICO Payment Services. KMDA wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de desbetreffende betaalmodule. Indien deze om welke reden ook (tijdelijk) niet werkt, kunt u geen Online Ticket(s) kopen. U zal zich in voorkomend geval rechtstreeks tot de kassa(‘s) van KMDA dienen te wenden of per telefoon uw Toegangstickets dienen te bestellen.

12. Alle belastingen en BTW zijn te uwen laste.

13. De boeking van de Toegangstickets wordt geannuleerd door KMDA indien deze niet worden betaald binnen de aangegeven betalingstermijn. KMDA heeft in dat geval het recht om deze Toegangstickets terug vrij te geven. Deze termijn zal strikt toegepast worden bij een naderende uitverkoop van een evenement.

14. Elk op de vervaldag niet betaald bedrag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling worden verhoogd met een interest aan 12% op jaarbasis op het onbetaalde bedrag, en dit tot aan de volledige betaling. Bovendien zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de onbetaalde hoofdsom verschuldigd zijn, met een minimum van 40,00 EUR.

15. De bezoeker van de Website die de aankoop verricht, wordt aanzien als enige koper. Hij/zij is de enige die gebonden is tot betaling, zelfs indien de Online Tickets voor een derde bestemd zijn. De Online Tickets mogen niet worden doorverkocht, noch worden geschonken aan derden in het kader van een commerciële relatie.

16. Het Online Ticket is alleen geldig als het perfect leesbaar is afgedrukt (kleur of zwart-wit) op wit A4-papier. Is het ticket onleesbaar en/of van slechte kwaliteit, dan kan de toegang tot het ECA of de Parken geweigerd worden. Elk Online Ticket kan slechts één maal gebruikt worden en enkel op de datum die op het Online Ticket vermeld staat. Iedere poging tot misbruik, namaak of fraude geeft KMDA het recht om een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke procedure op te starten. Een Online Ticket wordt niet terugbetaald, of omgeruild.

17. Enkel de eerste aanbieder van het originele Online Ticket wordt toegang verleend tot de Parken of het evenement in het ECA. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot de Parken of tot het evenement in het ECA.

18. Bij eventuele wijzigingen van het programma, de opstelling en/of de beschikbaarheid van de plaatsen, de datum, de plaats, de prijs, dan wel de volledige afgelasting van het evenement in het ECA is de aansprakelijkheid van KMDA beperkt tot de terugbetaling van de ticketprijs. KMDA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige andere schade die hieruit zou kunnen voortvloeien. De Toegangstickets moeten dan binnen de twee weken na de datum van het evenement ingeleverd worden om in aanmerking te komen voor terugbetaling. De inlevering dient te gebeuren op het volgende adres: Koningin Astridplein 26, 2018 Antwerpen.

19. De volledige inhoud van de Website is eigendom van of wordt gecontroleerd door KMDA. U mag de inhoud alleen voor eigen gebruik in het kader van de bestelling van Online Tickets en voor niet-commerciële doeleinden downloaden; wijziging of verveelvoudiging van de inhoud is echter niet toegestaan. Op geen enkele andere manier mag de inhoud worden gekopieerd of gebruikt. KMDA doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en correcte informatie aan te bieden op deze Website maar doet geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. KMDA is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel, voortkomend uit uw toegang of het niet of met vertraging verkrijgen van toegang tot de Website of van uw gebruik van enige informatie die op de Website wordt verstrekt. De Website kan verbindingen (links) of verwijzingen naar andere sites bevatten; KMDA draagt echter geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud daarvan. Elke verbinding naar andere sites wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze Website.

20. KMDA heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen en dit zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn geldig vanaf het moment dat ze op de Website verschijnen, tenzij anders meegedeeld.

21. Het herroepingsrecht, bepaald bij artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand, is niet van toepassing. KMDA verwijst naar art. VI.53, 12° van het Wetboek van Economisch Recht (“De consument kan het herroepingsrecht waarin artikel VI. 47 voorziet niet uitoefenen voor (…) de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien”). De Online Tickets vallen onder diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding in de zin van art. VI.53,12° WER.

22. De nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal geen gevolgen hebben voor de geldigheid of uitvoerbaarheid van de andere (delen van) bepalingen, die onverminderd van kracht blijven.

23. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Elk geschil zal tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen behoren.